Nyheter

Presten som grunnla lærerskolen

En ruskeværsdag for hundre år siden, i januar 1918, kom den nyansatte presten Ivar Hjellvik til Nesna.

Til tross for at han bare ble værende her i ti år endret hans stedets og regionens framtid grunnleggende.
Ivar Hjellvik var født i 1885 i Veøy i Romsdal. Han vokste opp i en søskenflokk på åtte på et småbruk i Hjelvik ved Romsdalsfjorden.

Lærer og prest

Bondesønnen gikk middelskolen i Volda. I 1905 tok han eksamen artium ved Hambros skole i Bergen. Året etter besto han den høyere lærerprøven ved lærerskolen på Stord. Som nyutdannet gikk ferden nordover til Ibestad i Troms for en kort periode, men allerede i 1907 flyttet Ivar Hjellvik til Østre Toten. Han ble lærer i Smitborg krets. Om somrene var han hjemme på barndomsstedet på Vestlandet. Dit gikk han til fots fra Toten.

Læreren drømte om å bli prest. Ved hjelp av en nøktern og sparsommelig livsstil klarte han å spare opp midler. Han sluttet som lærer på Toten i 1913, og ble student ved Universitetet i Oslo. Etter studier i religion og språk besto han i 1916 teologisk embetseksamen med laud.

I 1917 ble Hjellvik ansatt som personellkapellan og konstituert sogneprest i Bergen for et år. I løpet av oppholdet der søkte han og fikk den ledige stillinga som sogneprest i Nesna, med tiltredelse i januar 1918.

Ivar hjelvik 2bIvar Hjellvik

Til Nesna

Den januardagen for hundre år siden ankom Ivar Hjellvik med lokalbåten ”Thorolv Kveldulfson”. På kaia sto ordfører Anders Pettersen og handelsmann Thorvald Zahl. De ønsket den nye presten velkommen. Hjellvik har selv beskrevet ankomsten slik i
skriftet som ble utgitt i anledning Nesna lærerskoles 50-årsjubileum:

”Ein rett ufyseleg januardag med nordanvind og snøkave i 1918 reiste eg frå Sandnessjøen med gamle Thorolf. Frå Vikholmen såg eg for første gong over til min nye arbeidsstad, og det rann meg i minne kva gamle Ivar Aasen skriv: eg drøymdest på ein blomstervoll, og soli skein så bart, og vakna på ein øydeholm og himmelen var svart.”

Men så la lokalbåten til kai og Hjellvik fikk en varm velkomst. Det lysna, og han ”.(…) kjende ei slags kviskring i meg at her skulle eg være.” Han ble på Nesna i nesten ti år, og etterlot seg et livsverk av de sjeldne.

Lærermangel

Hjellvik ankom Nesna i ei tid med stor mangel på lærere, særlig i utkantbygdene nordpå. For hele Nord-Norge fantes kun et offentlig seminar lokalisert til Tromsø. Ungdom i Nordland som ville studere til lærer fikk lang reisevei. Over 100 mil skilte Tromsø og nærmeste sørlige lærerskole som var Levanger.

Ivar Hjellvik må ha vært usedvanlig handlekraftig, full av tiltak og engasjement. I februar-mars bladde han i referatene fra fylketingsforhandlingene i 1916. En henvendelse var sendt til staten med anmodning om å opprette en offentlig lærerskole i Nordland.
Presten gikk deretter målrettet inn for å få etablert en privat lærerskole på Nesna. Både fra oppvekst og yrkesliv hadde han førstehånds erfaring med folkeskolens vilkår på bygda og den akutte lærermangelen.

Fra 1890 hadde private seminar i Norge hatt rett til holde lærerprøve på lik linje med tilsvarende offentlige institusjoner. I en periode dekket staten driftsunderskuddet ved de privatskolene som hadde eksamensrett. Elevene fikk også stipend. Skolene kunne få lån fra offentlige fond og garantier til bygging og utbygging av lokaler. En av de private skolene var Volda privatseminarium, grunnlagt i 1895 som et kristent privatseminar. Primus motor bak denne skolen var Henrik Kårstad. Mens Ivar Hjellvik gikk middelskolen i Volda ble han kjent med Kårstad, som deretter ble et forbilde for Hjellvik.

Offentlig støtte

På Nesna fikk Ivar Hjellvik støtte av lokale krefter, særlig blant den politisk borgerlige kretsen, næringslivet og embetsmenn, men også en del andre. Fylkeskommune og stat ga etter hvert sin tilslutning

Oversiktsbilde 20 talletOversiktsbilde 1920 tallet. Lærerskolen helt til venstre.

Utlysning og åpning

Allerede fem måneder etter at han ankom Nesna, i mai 1918, annonserte Ivar Hjellvik det nye undervisningstilbudet. Høsten 1918 startet den private lærerskolen opp i leide lokaler med 50 elever. Undervisninga foregikk i folkeskolen. På ungdomshuset i Strandlandsveien sørget ungdomslaget for gymnastikksal og møterom for elevlaget ved lærerskolen.

Høsten 1920 sluttet Hjellvik helt som prest, og viet seg til lærerskolen, hvor han også underviste. Han ble dermed både eier, bestyrer og lærer. Statsbidrag ble utbetalt som for andre private lærerskoler fra 1920.

Nybygg

RektorgårdenRektorgården

At skolen manglet lokaler var prekært. Løsningen ble at Hjellvik kjøpte gården Sørvollen av ordfører Møller Zahl Hauknes. Med det fikk han både rektorbolig og et stort landområde. Noe jord solgte han videre. Men det var likevel mer enn nok til å bygge skoleanlegg med romslig park.

Anlegget til lærerskolen besto av fire bygninger rundt et gårdstun og ble bygd i 1920-1921.

Ivar Hjellvik hadde flere offentlige verv. Han sto på valglista til det lokale borgerpartiet, og satt i skolestyret, sparebanken og menighetsrådet. En periode var han også ordfører. Visstnok for å sikre drifta av øvingsskolen og sørge for hurtigruteanløp på Nesna et par ganger i uka. Begge deler ble realisert.

Statlig

Våren 1923 sendte Hjellvik søknad til departementet om statlig overtakelse av lærerskolen. Stortinget vedtok kjøp mot 50 stemmer. Overdragelsen fant sted 1. juli 1924. Staten kjøpte bygningene og noe av jorda av Hjellvik. Navnet ble endret til Nesna offentlige lærerskole. Ivar Hjellvik fortsatte som rektor. Først midlertidig mens han søkte den utlyste stillinga. Deretter som fast ansatt.

Drifta var likevel ikke sikret. Utover 1920- og 1930- tallet ble lærermangelen snudd til overproduksjon. Stadige forslag om reduksjon og nedlegging må ha virket utmattende, både på Hjellvik og andre støttespillere. Skolen på Nesna ble likevel ikke nedlagt.

Forlot Nesna

Høsten 1927 reiste Ivar Hjellvik til Oslo og fikk en annen stilling. Sommeren 1928 var han tilbake på Nesna, og avviklet sine saker. Han hadde fått stilling som lektor ved Oslo katedralskole.

Etter at han forlot Nesna, var Ivar Hjellvik part i flere konflikter og rettssaker. En strid med Dønnes kommune omhandlet lønna han hadde mottatt som prest mens han bodde på Nesna. Trolig endte saken med forlik. En annen var en rettssak staten ved Kirkedepartementet anla mot Hjellvik, med et krav på nesten 12.000 kroner i for mye beregnet renter. Hjellvik anla motsøksmål og vant. Staten ble dømt til å betale han 53.000,- pluss saksomkostninger. I tillegg hadde Hjellvik diverse konflikter med likningskontor i Oslo.

Ivar Hjellvik pensjonerte seg som 69-åring i 1954. I 1963 fikk han kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for norsk skole. Han døde 11. juni 1970, 85 år gammel. Sigurd Arnekleiv, en av hans første elever siden rektor ved lærerskolen, skreiv i nekrologen at Ivar Hjellvik hadde vist ”Eit personleg initiativ som det ikkje fins makan til i nord-norsk skulehistorie.”

Kilder og litteratur

Arnekleiv, Kvam og Langset. Nesna lærarskole 50 år. Nesna 1968.
Øyvind Jenssen. Rektoren fra Romsdal. – et portrett av verket og mannen. I Grendeskolene på Helgeland og mannen fra Romsdal. Nesna 2008.
Nordlands Avis 14. juli 1916, 13. oktober 1919, 26. februar 1920, 27. juli 1921, 24. juli 1928, 28. mars 1930, 18. januar 1935, 29. mars 1935, 26. april 1935.
Asbjørn Tveiten. Private lærarskular 1890-1947: med fokus på dei kristelege skulane Notodden, Volda, Oslo og Nidaros. Bergen, Norsk lærarakademi 1994.
Sigurd Arnekleiv. Rektor Ivar Hjellvik in memoriam. Norsk skoleblad nr. 34, 39 1970.
Sigurd Arnekleiv / Knut A. Lie. Nesna Lærerskole: Om grunnleggeren Ivar Hjellvik.
NRK. 1. januar 1985.
Olav Sunnanå. Fra Seminarium Lapponicum til Rauland akademi. Norsk lærerutdanning på ikke – offentlig grunnlag 1717-1979. Oslo, Universitetet i Oslo 1980.
Stortingsforhandlinger 14. mai 1922, vol 71.

Sist redigertfredag, 06 april 2018 12:49
Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu